top of page

התודעה היזמית - יזמות כמשחק אין סופי

בשנה האחרונה נדרשתי מספר פעמים לשאלה מהו יזם ? השאלה עלתה במסגרת הצורך של ארגונים מאיצי פיתוח לזהות את אותם אנשים בעלי פוטנציאל להיות...

B. I. Blog: Blog2
bottom of page