top of page

התודעה היזמית - יזמות כמשחק אין סופי

בשנה האחרונה נדרשתי מספר פעמים לשאלה מהו יזם ? השאלה עלתה במסגרת הצורך של ארגונים מאיצי פיתוח לזהות את אותם אנשים בעלי פוטנציאל להיות...

המרכיבים של חשיבה משבשת

חשיבה משבשת הינה היכולת להפעיל כלים ביקורתיים על הפרדיגמה הקיימת ולפעול עליה כדי לייצר מהפכה מתמדת. בבלוג היום אציג מודל שפתחתי בנושא

B. I. Blog: Blog2
bottom of page